MITTWOCH 28 JULI 2021

BIG BUDDHA 2003/2004 BOPHUT 2003/2004 NATHON 2003/2004
GOLFPLATZ 2003 WAT SAMRET 2003/2004 KUNARAM 2003/2004
 
WAT PLAI LAEM (ex Nuan Naram) 2003/2004    BANGKOK 2003/2004